Statut Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Fizycznej "Klub Sportowy Dąbrowa"

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie "Klub Sportowy Dąbrowa" jest organizacją pozarządową o celach niezarobkowych, dalej zwane stowarzyszeniem. Skrócona nazwa Stowarzyszenia Sympatyków Kultury Fizycznej "Klub Sportowy Dąbrowa" to KS Dąbrowa.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Z 2001r. Nr 79, poz. 855), Ustawy z dnia 18 stycznia 1996r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Z 2007r. Nr 226 poz. 1675 ze zmianami), oraz niniejszego statutu.

§ 3

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną posiadającą osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar miejscowości Dąbrowa oraz Gminy Dąbrowa. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność po za Dąbrową oraz Gminą Dąbrowa.

§ 5

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowości Dąbrowa przy ul. Ciepielowickiej 2 C

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 7

 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Stowarzyszeniu.
 2. Barwami Stowarzyszenia "Klub Sportowy Dąbrowa" są kolory żółty, czarny, biały, brązowy i niebieski.
 3. Symbolem Stowarzyszenia jest godło z zawartą nazwą koloru czarnego KS DĄBROWA (nad kreską ukośną) i rokiem założenia 2015 (pod kreską ukośną). Kolory tła godła to niebieski i żółty, przedzielony czarną kreską ukośną poprowadzoną z górnego prawego rogu do dolnej chęci lewej strony godła. W górnej lewej części na niebieskim tle godła umieszczony jest liść dębu w kolorze brązowym. Wzór symbolu Stowarzyszenia odzwierciedla załącznik nr 1 do Statutu.

II. Cele i sposoby działania organizacji

§ 8

 1. Celem Stowarzyszenia jest krzewienie kultury fizycznej, sportu i krajoznawstwa wśród ogółu społeczności w Dąbrowie i Gminie Dąbrowa oraz organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Dąbrowy oraz Gminy Dąbrowa poprzez:
  1. Upowszechnianie i rozwijanie rekreacji ruchowej, sportu, turystyki i krajoznawstwa,
  2. Prowadzenie zajęć sportowych w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki oraz tenisa ziemnego.
  3. Uczestnictwo w różnego rodzaju współzawodnictwach sportowych, w tym również organizowanych przez inne organizacje sportowe
  4. Szkolenie i doskonalenie kadr trenersko - instruktorskich i sędziowskich
  5. Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży,
  6.  Promocję dorobku sportowego mieszkańców Dąbrowy oraz Gminy Dąbrowa na arenie krajowej.
 2. Cele stowarzyszenia znajdują się w sferze zadań publicznych określonych w artykule 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegółowe określenie celów i zadań publicznych zawierają § 9 i 10 Statutu.

§ 9

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje poprzez:
 1. Szkolenie mieszkańców Dąbrowy oraz Gminy Dąbrowa w różnych kategoriach wiekowych w różnych dyscyplinach sportowych ze szczególnym uwzględnieniem piłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki oraz tenisa ziemnego.
 2. Organizację zawodów sportowych oraz uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez inne organizacje sportowe
 3. Organizację kursów, szkoleń, obozów szkoleniowych dla kadry instruktorsko-trenerskiej i sędziowskiej oraz udział w takich samych formach zajęć organizowanych przez inne organizacje sportowe
 4. Organizowanie obozów, obozów sportowych, wycieczek krajoznawczych, rajdów , wyjazdów na imprezy sportowe i festynów mających na celu upowszechnienie sportu, rekreacji ruchowej, krajoznawstwa a jednocześnie pozwalających zorganizować wypoczynek dzieci i młodzieży miejscowości Dąbrowy oraz Gminy Dąbrowa
 5. Współpracę z organizacjami pozarządowymi, instytucjami oraz organami administracji państwowej i samorządowej w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa i organizowania wypoczynku dzieci i młodzieży,
 6. Promowanie idei sportowego współzawodnictwa i rywalizacji w duchu fair play
 7. Wspieranie działań społeczności lokalnej Dąbrowy oraz Gminy Dąbrowa służących krzewieniu kultury fizycznej i sportu oraz krajoznawstwa i organizowaniu wypoczynku dzieci i młodzieży tj. w dziedzinach ze sfery zadań publicznych określonych art.4 ust.1 (Sfera zadań publicznych, o której mowa w art. 3 ust. 1, obejmuje zadania w zakresie: pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób) Ustawy o działalności pożytku publicznego.

§ 10

W celu realizacji swoich celów Stowarzyszenie może także:
 1. Organizować konferencje, prelekcje, odczyty oraz inne formy spotkań mających na celu krzewienie kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców Dąbrowy oraz Gminy Dąbrowa.
 2. Opracowywać, administrować i zarządzać projektami lub programami innych organizacji i grup nieformalnych służących promowaniu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

§ 11

 1. Realizację wyznaczonych celów Stowarzyszenie opiera na działalności społecznej swoich członków. 2. Stowarzyszenie może również korzystać z pracy lub usług osób fizycznych, których wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia przy wykonywaniu statutowej działalności nieodpłatnej oraz działalności odpłatnej nie przekracza jednokrotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w sektorze przedsiębiorstw ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni

§ 12

 1. Dla podniesienia poziomu prowadzonych działań Stowarzyszenie może powoływać sekcje jako funkcjonalnie i organizacyjnie wyspecjalizowane jednostki zajmujące się konkretną dziedziną działań Stowarzyszenia.
 2. Sekcje nie posiadają odrębnej osobowości prawnej i działają jedynie w ramach Stowarzyszenia, mogą jednak posługiwać się nazwą własną obok nazwy Stowarzyszenia.

§ 13

Sekcją kieruje kierownik. Sekcję oraz jej kierownika, na wniosek członków Stowarzyszenia powołuje Zarząd

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 14

Członkami stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym stowarzyszenia. Decyzję w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w drodze uchwały.

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia Klub Sportowy Dąbrowa dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych;
 2. członków wspierających;
 3. członków uczestników;
 4. członków honorowych.

§ 16

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, który:
  1. jest osobą pełnoletnią, ma ukończone 18 lat
  2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
  3. korzysta z pełni praw publicznych,
  4. utożsamia się z celami statutowymi Stowarzyszenia,
  5. deklaruje chęć ich realizacji,
  6. złożył deklarację członkowską,
 2. Nowo przyjęty członek zwyczajny opłaca składki za półrocze, w którym został przyjęty.

§ 17

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:
 1. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia oraz przyczyniać się do realizacji jego celów,
 2. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 3. Regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie za półrocznie bądź rocznie w terminie do 15 dnia pierwszego miesiąca danego półrocza (styczeń i czerwiec) płatne z góry.
 4. Dbać o dobre imię klubu i jego majątek

§ 18

Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 2. Brać udział z głosem stanowiącym w walnym zgromadzeniu oraz w innych zebraniach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
 3. Korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 4. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia

§ 19

 1. Członkiem uczestnikiem może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec nie mający miejsca zamieszkania w Polsce, który ma pisemną zgodę minimum jednego z przedstawicieli ustawowych tzn. rodziców, opiekunów.
 2. Członek uczestnik posiada uprawnienia członka zwyczajnego poza prawem do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu oraz biernym i czynnym prawem wyborczym.
 3. Członek uczestnik posiada obowiązki członka zwyczajnego wraz obowiązkiem opłacania składek

§ 20

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba spełniająca warunki określone w § 16 ust. 1 bądź osoba prawna, która zadeklarowała na rzecz Stowarzyszenia pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
 2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego za wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego. Członek wspierający ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach władz klubu z głosem doradczym.
 3. Członek wspierający ma obowiązki członka zwyczajnego wymienione w § 17 oraz obowiązek terminowego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń.

§ 21

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla krzewienia kultury fizycznej, sportu i rekreacji i dla działalności Stowarzyszenia.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek członków Stowarzyszenia.
 3. Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia.
 4. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 22

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje w przypadku:
 1. Dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Stowarzyszenia.
 2. Śmierci lub utraty osobowości prawnej.
 3. Pozbawienia praw publicznych.
 4. Skreślenia uchwałą Zarządu z powodu zalegania z opłatą składki dłużej niż rok
Wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu:
 1. Naruszania zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał lub regulaminów
 2. Nie uczestniczenia w działaniach Stowarzyszenia przez okres dłuższy niż jeden rok,
 3. Działania na szkodę Stowarzyszenia.
 4. Likwidacji Stowarzyszenia

§ 23

Ze Stowarzyszenia nie można wykluczyć członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej przed uprzednim odwołaniem ich ze składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej.

§ 24

 1. Stowarzyszenie Klub Sportowy Dąbrowa nie może udzielać pożyczek i zabezpieczać zobowiązania majątkiem organizacji w stosunku do członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, pracowników i członków Stowarzyszenia Klub Sportowy Dąbrowa. 2. Przepis powyższy dotyczy odpowiednio osób, z którymi członkowie zarządu, komisji rewizyjnej oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. 3. Osoby wymienione w ust. 2 zwane są dalej w Statucie osobami bliskimi.

§ 25

Zabrania się przekazywania majątku Stowarzyszenia Klub Sportowy Dąbrowa osobom wymienionym w § 24 punkt 1 i 2 na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazywanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

§ 26

Zabrania się wykorzystywania majątku na rzecz osób wymienionych w § 24 punkt 1 i 2 i przez te osoby na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z jednego z celów statutowych Stowarzyszenia Klub Sportowy Dąbrowa.

§ 27

Zabrania się dokonywania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

IV. Władze stowarzyszenia

§ 28

Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zgromadzenie.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 29

Kadencja Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30

Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 31

W przypadku braku quorum na pierwszym posiedzeniu Walnego Zgromadzenia, Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, 30 minut później następuje drugie posiedzenie, w którym głosowanie odbywa się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych na sali. Dotyczy to także głosowań w sprawie wyboru członków władz Stowarzyszenia.

§ 32

 1. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji skład osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnionych w ten sposób członków władz nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uchwałę w tej sprawie podejmuje organ, którego osoba ta ma zostać członkiem.
 2. W przypadku braku możliwości uzupełnienia składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w sposób określony w ust. 1 Zarząd zwołuje w terminie 30 dni nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym przeprowadzane są wybory uzupełniające.
 3. Do chwili przeprowadzenia wyborów uzupełniających Zarząd lub Komisja Rewizyjna kontynuują swoje prace

Walne Zgromadzenie

§ 33

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia

§ 34

Walne Zgromadzenie może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.

§ 35

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie członków zwołuje Zarząd przynajmniej jeden raz w roku, nie później niż do dnia 30 stycznia każdego roku.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd:
  1. Z własnej inicjatywy,
  2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 liczby członków Stowarzyszenia w terminie 1 miesiąca od otrzymania wniosku
  4. W trybie określonym w § 36 ust. 2

§ 36

 1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały tylko w sprawach, dla których zostało zwołane i zostały one przedstawione w porządku obrad, chyba, że wszyscy członkowie Stowarzyszenia obecni na posiedzeniu wyrażą zgodę na rozszerzenie porządku obrad.
 2. Pracami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący a protokołuje je Sekretarz. Przewodniczący i Sekretarz wybierany jest każdorazowo przez uczestników Walnego Zgromadzenia.
 3. Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu Walnego Zgromadzenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem i doręcza porządek obrad.

§ 37

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 1. Uchwalanie Statutu i jego zmian, kwalifikowaną większością 2/3 głosów.
 2. Wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 3. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Udzielanie absolutorium zarządowi.
 5. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Komisji Rewizyjnej w przypadkach określonych w statucie.
 6. Ustalanie wysokości składek członkowskich
 7. Uchwalanie kierunków i programów działalności
 8. Podejmowanie uchwały w sprawie likwidacji Stowarzyszenia.

Zarząd

§ 38

Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

§ 39

Zarząd składa się z pięciu do siedmiu osób. Na swym pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swego grona: prezesa, wiceprezesa, skarbnika i sekretarza.

§ 40

Umowy, akty oraz pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu stowarzyszenia KS Dąbrowa Prezes wraz jednym członkiem zarządu z lub Wiceprezes wraz z członkiem zarządu.

§ 41

Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy Dąbrowa nie może być osoba, która:
 1. Pozostaje z członkami Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Klub Sportowy Dąbrowa w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. Była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 42

Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na rok lub na wniosek prezesa lub dwóch członków Zarządu w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 43

Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia,
 2. Skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 3. Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia.
 4. Powoływanie sekcji oraz ich kierowników.
 5. Zwoływanie Walnych Zgromadzeń.
 6. Uchwalanie budżetu i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych.
 7. Opracowywanie i uchwalanie planów działania Stowarzyszenia.
 8. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Stowarzyszenia.
 9. Odwołanie członka Zarządu w przypadku jego pisemnej rezygnacji.
 10. Podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Stowarzyszenia.

§ 44

Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia lub wykluczenia ze Stowarzyszenia przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia. Członek zostaje o niej poinformowany w ciągu dwóch tygodni od chwili jej podjęcia. Członkowi przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

Komisja Rewizyjna

§ 45

Komisja Rewizyjna jest organem nadzorczym Stowarzyszenia i jest niezależna od zarządu stowarzyszenia.

§ 46

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech do pięciu osób, które ze swego grona wybierają przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
 2. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 3. Członkiem Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Klub Sportowy Dąbrowa nie może być ponadto osoba, która:
  1. Pozostaje z członkami Zarządu Stowarzyszenia Klub Sportowy Dąbrowa w stosunkach pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. Była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

§ 47

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się co najmniej raz w roku lub na wniosek przewodniczącego albo dwóch członków Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od zgłoszenia wniosku.

§ 48

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. Kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Stowarzyszenia.
 2. Występowanie do Zarządu i Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi z kontroli.
 3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności.
 4. Żądanie pisemnych lub ustnych wyjaśnień od Zarządu lub członków Stowarzyszenia.

§ 49

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 50

Stowarzyszenie nie wypłaca na rzecz osób zasiadających w organie kontroli diet i zwrotu kosztów.

V. Majątek stowarzyszenia

§ 51

Majątek Stowarzyszenia stanowią składniki nabyte w trakcie trwania Stowarzyszenia.

§ 52

Majątek Stowarzyszenia powstaje w szczególności z:
 1. Wpływów ze składek członkowskich.
 2. Darowizn, subwencji, dotacji.
 3. Dochodów ze zbiórek, aukcji, ofiarności publicznej

§ 53

 1. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest w całości na realizację statutowych celów Stowarzyszenia oraz na pokrycie niezbędnych kosztów.
 2. Funduszami i majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.
 3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia i zaciągania zobowiązań majątkowych upoważniony jest Prezes wraz jednym członkiem zarządu z lub Wiceprezes wraz z członkiem zarządu.

VI. Kary i wyróżnienia

§ 54

Klub Sportowy Dąbrowa stosuje następujące rodzaje wyróżnień:
 1. Pochwałę
 2. Dyplom
 3. Nagrodę Pieniężną
 4. Nagrodę Rzeczową
 5. Stypendium klubowe
 6. Odznaczenie Honorowe

§ 55

Za stwierdzone przewinienie lub niedbalstwo mogą być stosowane kary:
 1. ostrzeżenie
 2. nagana
 3. pozbawienie funkcji
 4. zawieszenie w prawach członka
 5. wykluczenie z członkostwa

§ 56

 1. Kary wobec członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej stosuje Walne Zgromadzenie w drodze uchwały
 2. Kary i wyróżnienia wobec członków Stowarzyszenia stosuje Zarząd w drodze uchwały

VII. Zmiana statutu. Rozwiązanie stowarzyszenia.

§ 57

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, osobę likwidatora oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 58

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach, Ustawy o działalności pożytku publicznego oraz Ustawy o kulturze fizycznej.